Karim Rashid | Dezeen Hot List
Prestige Pepsi bottle by Karim Rashid for Milan design week 2016

163

163

Karim Rashid